Sound the Shofar! A Story for Rosh Hashanah and Yom Kippur